Слова 单词

чита́ть  读
рабо́тать  工作
обе́дать  吃午餐
пла’вать 游泳
отдыха́ть  休息
за́втракать  吃早餐
писа́ть  写
бе́гать  跑
знать  知道
слу́шать  听
говори́ть  说
петь  唱歌
понима́ть 懂
хорошо́  好
как 怎么,多......
па́рень 小伙子
по-ру́сски  用俄文
ру́сский я́зык  俄语
гуля́ть 散步
пло́хо 不好
ме́дленно 慢
спортсме́н  运动员
по-кита́йски  用中文
жить 住
бы́стро  快
спо́рт  运动

Текст 课文

Ве́чером Анна Петро́вна, Ни́на и Макси́м отдыха́ют до́ма. Анна Петро́вна слу́шает ра́дио и чита́ет журна́л. Ни́на то́же чита́ет. Макси́м сейча́с пи́шет пи́сьмо, он пи́шет письмо́ по-ру́сски. Он и его́ друг изуча́ют ру́сский я́зык. Макси́м мно́го чита́ет, пи́шет и говори́т по-ру́сски.

Диалог 会话

1、-Вы зна́ете ру́сский я́зык? 你懂俄语吗?
     -Да,зна́ю немно́го, я чиеа́ю по-ру́сски, но не пишу́.
       是的,我懂一些,我能读俄语,但是不会写。
     -А кто пи́шет по-ру́сски? 而谁会写俄语?
     -Макси́м. 马克西姆。
     -Как он пи́шет? 他写得怎么样?
     -Он пи́шет хорошо́ и бы́стро. 他写得又好又快。

2、-Ма́ша,что ты де́лаешь? 玛莎,你在做什么?
     -Я отдыха́ю. 我在休息。
     -Что де́лает Ни́на?Она́ рабо́тает?
        尼娜在做什么?她在工作吗?
     -Нет, она́ то́же отдыха́ет. 没有,她也在休息。

3、-Скажи́те, пожа́луйста, кто там поёт?
        请问,谁在那里唱歌?
     -Это поёт Анна, на́ша но́вая студе́нтка.
        这是安娜,我们新来的女大学生在唱歌。
     -Она́ о́чень хорошо́ поёт. 她唱得真好。
     -Да, мы все лю́бим слу́шать. 是的,我们大家都爱听。

4、-Как бы́стро э́тот па́рень бе́гает! 这小伙子跑得多快啊!
     -Да, ведь он спортсме́н. 是的,他是个运动员。
     -Ты зна́ешь, кто он? 你知道他是什么人吗?
     -Зна́ю, он студе́нт. Он бе́гает бы́стро, и пла́вает хорошо́.
        我知道,他是个大学生,他跑得快并且也游得好。

本课的课文木有翻译哦,大家可以开动脑筋,贡献翻译稿~